Hồ sơ năng lực

1.Quyển giới thiệu Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng

https://drive.google.com/file/d/1yd1L6cCs0g75nRHJoGarnH7y3lRHqRiU/view?usp=sharing

2.Chứng chỉ năng lực hoạt động

https://drive.google.com/file/d/1YpHASN6uodWnPQWN_72d-LpnJrM-CNfv/view?usp=sharing

3.Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ

https://drive.google.com/file/d/1aC5aaGgvQG3krz-z1mAvDV-F_DD6rV7q/view?usp=sharing

4.Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - LASXD 01

https://drive.google.com/file/d/15U2upRLKnaK8co3pLQi4jEN7JEpNwb--/view?usp=sharing

5.Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - LASXD 416

https://drive.google.com/file/d/11PRFBaWhtklzaUYNs-1QG-UyNX9PB-nt/view?usp=sharing