Phòng Nghiên cứu phòng chống cháy Phòng Nghiên cứu phòng chống cháy

Chức năng và nhiệm vụ chính của phòng: Triển khai các hoạt động nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực đảm bảo an toàn cháy cho nhà và công trình; Thử nghiệm đốt phân loại đặc tính kỹ thuật về cháy đối với vật liệu xây dựng và bộ phận công trình: Đối với vật liệu: Thử nghiệm tính cháy được, nhiệt độ bắt cháy, mức độ lan truyền của lửa trên bề mặt, mức độ sinh khói, … Đối với bộ phận công trình: Thử nghiệm khả năng chịu lửa; Triển khai các thử nghiệm phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học; Khảo sát, đánh giá tình trạng kết cấu công trình xây dựng nói chung và kết cấu công trình sau sự cố, hỏa hoạn. Thử nghiệm đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu công trình thực tế bằng phương pháp chất tải.