Viện Chuyên ngành Kết cấu CTXD thực hiện công tác kiểm định một số hạng mục tại công trình Nhà quốc hội Tin IBS

Căn c Hđồng nguyên tc s 03/2013/HĐNT (014/2013 VKH) ký ngày 19 tháng 02 năm 2013 gia Ban qun lý d án Đầu tư xây dng Nhà Quc hi và hi trường Ba Đình (mi) vi Vin Khoa hc Công ngh Xây dng v vic kiđịnh cht lượng vt liu, cht lượng công trình – dán đầu tư xây dng công trình Nhà Quc Hi (Gói thu TV-08). Vin Chuyên ngành kết cđãtiến hành công tác:

      + Thí nghim th ti Hng mc: Sàn ban công hi trường chính MMH;

      + Quan trc, theo dõi, thí nghim kết cu mái Hi trường chính trong quá trình lp dng Hng mc: Kết cu mái thép.

 Các công vic trên đềđược Vin Chuyên ngành Kết cu CTXD thc hiđúng vi yêu cu trong đề cương được Ch đầu tư phê duyt và các quy chun, tiêu chun chuyên ngành liên quan.

Hình ảnh Thử tài sàn ban công Hội trường chính MMH

Hình ảnh Kiểm tra lực xiết bu lông mái thép Hội trường chính