Thử nghiệm khả năng chịu lửa 03 giờ của mẫu cửa đi có ô kính Tin IBS

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 9 năm 2013 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã thực hiện thử nghiệm đốt đánh giá khả năng chịu lửa của hệ thống cửa đi cho khách hàng là công ty Hoermann (Beijing) Door Production Co., Ltd.

Mẫu được thử nghiệm kiểm tra là 2 bộ cửa đi hoàn chỉnh có ô kính quan sát. Cụ thể gồm cửa đi hai cánh, mở về một phía, kích thước tổng thể 2,18 m x 2,19 m và cửa đi 01 cánh mở về một phía với kích thước tổng thể 1,18 m x 2,19 m. Các bộ cửa mẫu do đều do Hoermann (Beijing) Door Production Co., Ltd thiết kế, chế tạo. Công tác lắp đặt được khách hàng trực tiếp thực hiện tại mặt bằng Phòng thí nghiệm..

Thử nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian 190 phút trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng (Xem Ảnh 1 và Ảnh 2). Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo các quy định nêu trong quy trình BS EN 1363-1:1999. Các chỉ tiêu về khả năng chịu lửa được kiểm tra và đánh giá trên cơ sở của BS EN 1634-1:2008.  Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện  Hoermann (Beijing) Door Production Co., Ltd và đại diện của Trung tâm ứng dụng KHCN PCCC thuộc Cục cảnh sát PCCC & CHCN.