Phòng Hàn, Kim loại và Vật liệu mới Phòng Hàn, Kim loại và Vật liệu mới

Phòng Hàn, Kim loại và Vật liệu mới là đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu; tư vấn thiết kế, giám sát; đào tạo, cấp chứng chỉ thí nghiệm viên; chuyển giao công nghệ; cung cấp dịch vụ kiểm tra phá huỷ (ND) và không phá huỷ (NDT) trong lĩnh vực Hàn và Vật liệu kim loại. Với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn sâu cùng với hệ thống máy móc hiện đại, phòng Hàn và Kim loại đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu và nghiên cứu và thí nghiệm trong lĩnh vực Hàn và Vật liệu kim loại. Hiện tại, Phòng thí nghiệm Hàn và Kim loại thực hiện đầy đủ theo Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã ban hành. Chức năng và nhiệm vụ chính của phòng: Nghiên cứu đề tài, biên soạn tiêu chuẩn trong lĩnh vực Hàn và kim loại; Tư vấn Thiết kế, giám sát, đào tạo, chuyển giao công nghệ, chế tạo và kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực cơ khí lắp đặt và xây dựng; Cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng độc lập trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và xây dựng...; Cung cấp một số dịch vụ kỹ thuật trong công nghệ cơ khí chế tạo như: xử lý nhiệt, xử lý bề mặt vật liệu...