Một số hình ảnh hoạt động phòng Hàn Phòng Hàn, Kim loại và Vật liệu mới