Giới thiệu phòng Thí nghiệm và Kiểm định VILAS 264 Phòng Thí nghiệm và Kiểm định VILAS 264

Phòng Thí nghiệm và kiểm định (VILAS) là đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực Kiểm định, hiệu chuẩn, cung ứng các thiết bị đo cho các Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn.