Giới thiệu chi tiết

TS. Nguyễn Cao Dương

TS. Nguyễn Cao Dương nguyên là Trưởng phòng nghiên cứu Thí nghiệm công trình, một trong hai đơn vị tiền thân của IBS và nguyên là Phó Giám đốc Viện Chuyên ngành Kết cấu CTXD.

TS. Nguyễn Cao Dương là một trong những người tham gia đặt nền móng cho việc hình thành Bộ môn nghiên cứu Phòng chống cháy cho nhà & công trình và xây dựng Phòng thí nghiệm Phòng chống cháy, một trong những phòng thí nghiệm trọng điểm của IBST hiện nay, đây cũng là phòng thí nghiệm hiện đại, có qui mô lớn nhất của Việt Nam, trong lĩnh vực thử nghiệm tính năng và khả năng chịu lửa của vật liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng.

Hiện tại, TS. Nguyễn Cao Dương là chuyên gia giúp đỡ cho IBS trong công tác nghiên cứu, đào tạo có liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu thí nghiệm công trình, nghiên cứu Phòng chống cháy, đánh giá chất lượng công trình… và tham gia biên soạn các tiêu chuẩn chuyên ngành có liên quan.

Các file đính kèm